Menu

Such & Buch:

Bedingungen

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: natuurlijke rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een vaartuig.
 2. Consument: natuurlijke rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een vaartuig.
 3. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingsstukken en inventaris.
 4. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt om de consument tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.
 5. Elektronisch: per e-mail of via de website.
 6. Inventarislijst: lijst van de bij het vaartuig behorende voorwerpen.
 7. Conditielijst: lijst waarop partijen de staat van het vaartuig, in het bijzonder eventueel aanwezige schade, vóór afvaart vastleggen.
 8. Schade: Onder schade wordt verstaan: de financiële gevolgen van incidenten, ongevallen, weersomstandigheden, mislukte manoeuvres, aanvaringen e.d. Schade die naderhand ontstaat of wordt ontdekt, ofwel vervolgschade valt ook onder deze term

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur/verhuur van vaartuigen die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.
 2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, is de Nederlandse tekst van kracht.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD/DE OFFERTE

 1.  De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk danwel elektronisch uit.
 2.  Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt dit, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.
 3. Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende tien werkdagen na dagtekening.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het in huur te leveren vaartuig en vermeldt in ieder geval:           
        - de huurperiode en de haven van afvaart/aankomst;           
        - de huursom met eventueel bijkomende kosten en de wijze van betaling.
 5. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

 1.  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
 2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.
 3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.

ARTIKEL 5 - DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. De huurprijs en eventuele extra kosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.
 2. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de ondernemer te allen tijde worden doorberekend.

ARTIKEL 6 - BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling van de totale huursom moet binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur, doch in ieder geval 3 weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening, geschieden.
 2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 3. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% over het verschuldigde bedrag. Indien de consument na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft, is de ondernemer bovendien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op: 15% over de eerste € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag; 10% over de volgende € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag; 5% over de daarop volgende € 5.000,-- van het verschuldigde bedrag; 1% over de daarop volgende € 15.000,-- van het verschuldigde bedrag.
 4. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

     

ARTIKEL 7 - ANNULERING

 1. Indien de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de ondernemer zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk of elektronisch in kennis stellen. In geval van annulering is de consument aan de ondernemer een schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van: 15% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot drie maanden vóór aanvang van de huurperiode; 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee maanden vóór aanvang van de huurperiode; 75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één maand vóór aanvang van de huurperiode; 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen één maand vóór aanvang van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huurperiode, alle voornoemde schadeloosstellingbedragen met een minimum van € 68,--.
 2. In afwijking van het vorige lid is bij annulering door de consument van een huurovereenkomst waarbij de huursom lager of gelijk is aan € 250,--, een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd van: 0% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één week vóór aanvang van de huurperiode; 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee dagen vóór aanvang van de huurperiode; 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen twee dagen vóór de aanvang van de huurperiode.
 3. Een huurovereenkomst van zeil- en/of motorjachten kan zijdens de ondernemer worden geannuleerd, indien er sprake is van schade of het niet beschikbaar zijn van het Vaartuig en geen vergelijkbare vervanging binnen de vloot van de ondernemer beschikbaar is.

     

ARTIKEL 8 - DE VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

 1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt de ondernemer het vaartuig ter beschikking aan de consument. De ondernemer draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
 2. De ondernemer is verplicht het vaartuig ten behoeve van de consument afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen ondernemer en consument overeengekomen vaargebied.
 3. De ondernemer kan de consument vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 6 Bft of meer) en/of overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan, dan wel gebieden om terug te keren naar de jachthaven of rechtstreeks naar een door hem de ondernemer aangewezen afmeerplaats te varen.
 4. Voor de afvaart tekent de ondernemer de conditielijst voor akkoord.


ARTIKEL 9 - DE VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. De consument dient over voldoende vaarvaardigheden te beschikken. Indien de consument niet beschikt over een relevant CWO-diploma (Commissie Watersport Opleiding) of een gelijkwaardig diploma, dit ter beoordeling van de ondernemer, dan dient de consument in ieder geval de leeftijd van 21 jaar te hebben.
 2. De consument is verplicht de inventaris, vermeld op de door de ondernemer aan de consument ter hand te stellen inventarislijst en de bij het vaartuig voor het betreffende vaargebied behorende veiligheidsuitrusting, te controleren op aanwezigheid.
 3. Vóór afvaart tekent de consument de conditielijst voor akkoord.
 4. Indien de zich aan boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventarislijst dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de consument hiervan vóór afvaart, de ondernemer in kennis te stellen.
 5. De consument gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De consument mag geen veranderingen aan het vaartuig aanbrengen. De consument mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 6. Aan het einde van de huurperiode draagt de consument het vaartuig over aan de ondernemer op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.
 7. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de consument.
 8. De consument heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de ondernemer. De ondernemer betaalt de consument de reparatiekosten terug als hiervan gespecificeerde rekeningen worden overlegd.
 9. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de ondernemer.
 10. De consument moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de ondernemer melden.
 11. De consument moet zich houden aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer.

ARTIKEL 10 - DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. De consument is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De consument is niet aansprakelijk, indien aangetoond wordt dat de schade niet door hem of een van de opvarenden is veroorzaakt of toe te rekenen is. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 2. De consument is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg)schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering in geval hij het vaartuig gebruikt in het niet tussen hem en de ondernemer overeengekomen vaargebied.
 3. De consument is volledig aansprakelijk voor schade en kosten, welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering, die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de door de ondernemer gegeven aanwijzingen tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer zoals genoemd in artikel 9 lid 10.
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval.

ARTIKEL 11 - NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de consument de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De ondernemer moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.
 2. De consument heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming de ondernemer niet kan worden toegerekend.
 3. Het bovenstaande geldt niet als door de ondernemer een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
 4. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de ondernemer recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade, tenzij de verlate teruggave de consument niet kan worden toegerekend.
 5. Indien het vaartuig door de consument niet in dezelfde staat wordt overgedragen als waarin hij het heeft ontvangen, hij niet heeft gehandeld conform artikel 9 van deze voorwaarden, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de consument het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn gedekt.

     

ARTIKEL 12 - KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en duidelijk omschreven en toegelicht, binnen 7 dagen tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.
 2. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de consument zijn rechten verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden toegerekent.
 3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 13 – GESCHILLENREGELING

Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

ARTIKEL 14 - AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van aanvullingen of uitbreidingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen ondernemer en de consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 15 - RECHTSKEUZE

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.